Met BEFEZO zijn we tevreden met de aandacht die er is voor de zorgkundigen en met de oplossingen die worden geboden zowel vanwege minister De Block (Open-VLD) en het voorstel van Nathalie Muylle (CD&V).

Nadat eerder minister Crevits (CD&V) binnen de Vlaamse regering een akkoord bereikte over het behoud van de opleidingswegen voor zorgkundigen, is er nu ook een akkoord over de uitbreiding van het takenpakket van zorgkundigen vanwege minister De Block. Hierbij blijft de zorgkundige een verpleegkundige functie en een erkend gezondheidszorgberoep.

De zorgkundigen werken binnen een gestructureerde equipe met verpleegkundigen in ouderenzorg, ziekenhuizen, thuisverpleging en geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast zijn er ook heel wat zorgkundigen actief binnen de thuiszorg en de welzijnssector. Ze worden opgeleid in het secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

De voorgestelde handelingen zijn handelingen die nu al dikwijls in de praktijk worden toegepast hoewel ze niet tot de bevoegdheden van de zorgkundigen behoorden. De zorgkundigen liepen juridische risico’s bij de uitvoering van hun dagdagelijkse taken. Deze bijkomende taken kunnen ook enkel uitgevoerd worden in een gestructureerde equipe van verpleegkundigen en enkel onder delegatie. Hiermee komt een einde aan de onduidelijkheid en de risico’s die er bestonden over onze beroepsuitoefening. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat vertegenwoordigers van zorgkundigen zowel Vlaams als federaal rechtstreeks betrokken werden bij het tot stand komen van deze akkoorden. Als BEFEZO hebben we het steeds belangrijk gevonden dat er constructief overleg was met de vertegenwoordigers van de zorgkundigen, brede sector, onderwijs en de sociale partners. Het compromisvoorstel en het KB dat nu werd getekend is hiervan het resultaat.

We vinden het als BEFEZO uiterst belangrijk dat de veiligheid en de kwaliteit van de patiënt/cliënt centraal staan. Deze bijkomende handelingen moeten evidence based door zorgkundigen worden toegepast. Het is dan ook logisch dat hiervoor een bijkomende inspanning wordt gevraagd naar opleiding. Als BEFEZO willen we hiertoe ons steentje bijdragen en verder in overleg treden met onderwijs, sociale partners en onderwijsinstellingen. De mogelijkheid moet geboden worden aan zorgkundigen zich hiervoor bij te scholen.

De vijf bijkomende handelingen:

  • Meten van de parameters van de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van glycemiemeting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.
  • Toedienen van medicatie die voorbereid door een verpleegkundige of apotheker (met uitsluiting van verdovende middelen) op volgende manieren: oraal (inclusief inhalatie), rectaal, oogindruppeling, oorindruppeling, percutaan, subcutaan (enkel gefractioneerde heparine)
  • Oraal toedienen van voeding en vocht
  • Manueel verwijderen van fecalomen (verharde stukjes stoelgang)
  • Verwijderen en opnieuw aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.