Beste zorgkundige

Er is een nieuwe update van de richtlijnen voor alle woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen in Vlaanderen.

De volledige update vindt u in bijlage.

We sommen de belangrijkste voor u op:

 • Het correct gebruik en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door medewerkers en vrijwilligers bij potentiële blootstelling aan bloed, lichaamsvochten, secreties of excreties, slijmvliezen, niet-intacte huid en voorwerpen bevuild met deze vochten: niet-steriele handschoenen verplicht en een schort en/of spatbril of gezichtsscherm aangewezen:                                                                                                                                                                                         ➢ wissel niet-steriele handschoenen na elke verzorging van een bewoner en volgens indicatie (zie hierboven). Het is niet aangeraden om twee paar handschoenen over mekaar te dragen. Na het uitdoen van de handschoenen steeds handhygiëne toepassen
 • Alle externe zorg- en dienstverleners, vrijwilligers en bezoekers die een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf type 1 of een centrum voor herstelverblijf betreden, worden, in het kader van het contactonderzoek (zie het draaiboek contactonderzoek – woonzorgcentra en erkende centra voor herstelverblijf – COVID-19), geregistreerd met aandacht voor de algemene verordening gegevensbescherming, met minimaal volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer en, indien van toepassing, band met de bewoner. De voorziening maakt duidelijke afspraken over waar en hoe deze gegevens bewaard worden en gebruikt deze niet voor een verwerking anders dan in het kader van het contactonderzoek. De bewaartermijn van deze gegevens bedraagt 14 kalenderdagen. Na 14 kalenderdagen worden de gegevens vernietigd. Bezoekers die de registratie weigeren, wordt de toegang tot de voorziening geweigerd. 
 • Voor alle bezoekers van de cafetaria/restaurant (zie FAQ) van de autonome groep van assistentiewoningen verwijzen we naar de registratieplicht zoals deze geldig is in de horeca (MB 28 juli 2020): de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde zo nodig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de voorziening bij aankomst geweigerd. 
 •  Bezoekers, of leden van de bubbel van die bezoekers, mogen gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertonen, de laatste 14d niet teruggekeerd zijn uit een rode zone (buitenland) tenzij ze een negatieve test hebben en de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op COVID-19, noch een laag/hoog-risicocontact zijn.
 • Nieuwe bewoners van een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf type 1 en centrum voor herstelverblijf worden getest indien de testcapaciteit het toelaat.
 • Als een bezoek doorgaat in open lucht zoals bijvoorbeeld op de eigen campus of op het eigen domein van het woonzorgcentrum (niet op het openbaar domein want daar gelden de richtlijnen van de nationale en lokale overheden) én met respect voor de afstandsregels, is het dragen van een mondneusmasker door de bewoner niet noodzakelijk.
 • Bij voorkeur wordt een flacon met handalcohol geplaatst in een houder. Zakflacons mogen ook gebruikt worden door het zorgpersoneel. Het gebruik van zakflacons kan enkel aanvullend zijn op het voldoende beschikbaar stellen van handalcohol in houders. Voorzie wel steeds voldoende handalcoholdispensers zodat handalcohol voor iedereen steeds beschikbaar is.
 • Ondersteuning ouderenzorgvoorzieningen door de ziekenhuizen
  In het kader van de oriëntatienota DGGS Ziekenhuizen en woonzorgcentra wordt aan de ouderenzorgvoorzieningen gevraagd om het initiatief te nemen om afspraken te maken met het ziekenhuis, waarmee een samenwerking bestaat/wordt aangegaan, over de wijze van samenwerking en de specifieke nood aan ondersteuning van de voorziening.
  De ondersteuning die wordt geboden door het ziekenhuis aan de ouderenvoorziening mag geen enkele afbreuk doen aan de basisopdracht van het ziekenhuis. De behoefte aan ondersteuning dient lokaal, en dus op initiatief van de ouderenvoorziening zelf, met het ziekenhuis te worden beoordeeld. Hierbij wordt vooral gefocust op de gebieden waar het ziekenhuis vanuit de specifieke expertise een toegevoegde waarde kan hebben.
  Meer bepaald kan gedacht worden aan ondersteuning op het vlak van:

• het leveren van expertise over infectiepreventie en -controle, noodplanning, geriatrie, palliatieve zorg, klinische farmacie, …;

• het ter beschikking stellen van personeelsversterking in noodsituaties, volgens duidelijke bepaalde modaliteiten en in de mate dat dit de kernopdracht van het ziekenhuis niet in gevaar brengt;

• het ondersteunen op het vlak van materiaal en producten, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, geneesmiddelen, … ;

• het ondersteunen op het vlak van infrastructuur; • samenwerking over de realisatie van de testing binnen de ouderenzorgvoorzieningen.

 • Naast de aandacht voor deze praktische richtlijnen en instructiemateriaal moet ook het aspect van de psychosociale belasting van de teams en de realiteit op het terrein aan bod komen. Om u hierbij te ondersteunen, stellen Defensie en de FOD Volksgezondheid een webinar ter beschikking.

• Op www.health.belgium.be/nl/webina-cpc vindt u een webinar met 10 modules waarin onder andere volgende onderwerpen aan bod komen:
➢ hoe een beeld krijgen van de mogelijke impact van de crisis op uw personeel, begrijpen wat dat betekent en hierop kunnen anticiperen;
➢ de nodige interventies uitwerken om het personeel hierin te begeleiden (wat en hoe, waar en wanneer, wie erbij betrekken);
➢ een aantal concrete en praktische voorbeelden;
➢ hoe omgaan met (de dreiging van) een 2de golf of een nieuwe crisis.